úterý 12. ledna 2010

Blíží se termín odevzdávání vzorků spadu ze včel

V současné době by měly být ve všech včelstvech našich včelařů podložky, na které padají kousky vosku, mrtvé včely a různá jiná havěť v úlu. Včelaři potom vše co napadá zbaví mrtvých včel, vysuší a sesypou do takzvaných směsných vzorků z maximálně 10 včelstev. Tyto vzorky s řádným označením se odevzdají prostřednictvím základní organizace na vyšetření počtu mrtvých roztočů Varroa a v ochranných pásmech moru se vzorky vyšetří i na přítomnost spor bakterií moru včelího plodu.

Celkem známé a opakující se věci, ale zarazila mě novinka. V případě pozitivního bakteriologického vyšetření vzorku se provede klinická prohlídka včelstev, a pokud je výsledek negativní, pak se odebírají vzorky plodových plástů a glycidových zásob k dalšímu bakteriologickému vyšetření. Tato eventualita myslím dříve nebyla. Termín k odevzdání je 15. února 2010, ačkoli některé včelařské organizace nutí včelaře k odevzdání vzorků již v polovině ledna. Pokud bych chtěl naštvat předsedu takové organizace, tak bych mu přinesl vzorek 15-tého února večer.


NAŘÍZENÍ č. 5/2009, které mi chybí na úřední desce KVS.

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad") jako místně
a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na území Pardubického kraje rozhodla v souladu § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o změně mimořádných veterinárních opatření uvedených v nařízení č. 9/2008 ze dne 22. července 2008 takto:

ČI. I
Nařízení č. 9/2008 ze dne 22. července 2008, kterým správní úřad nařídil mimořádná
veterinární opatření ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na území
Pardubického kraje, se mění takto:
Článek III včetně nadpisu zní:

ČI. III

OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
(1) Zakazují se přesuny včelstev v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma,
s výjimkou přemístění včelstev nebo oddělků v ochranném pásmu anebo do ochranného
pásma z území prostého nákazy moru včelího plodu, a to za účelem obnovení chovu
včel nebo založení nových chovů. Přemísťovaná včelstva nebo oddělky musí být
bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením
vzorků plodových plástů nebo směsného vzorku měli, odebraných v době 2 měsíců před
předpokládaným přemístěním. O přemístění musí být ve lhůtě nejméně 7 dní předem
informován správní úřad.

2) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje každoročně nejpozději do 15. 2.
odevzdat prostřednictvím příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů
na územní pracoviště správního úřadu v Pardubicích směsný vzorek zimní úlové měli
k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. K zajištění směsného
vzorku zimní úlové měli k vyšetření na mor včelího plodu se nařizuje vložit nejpozději do 31. 12.
předcházejícího roku do všech včelstev na dobu nejméně 30 dnů podložky na dno úlů.
V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová měl od nejvýše 10 včelstev.

3) Při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech
pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli, plodových plástů
nebo glycidových zásob se nařizuje klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti
s rozebráním včelího díla. Při prohlídce se nařizuje používat ochranné rukavice a po
provedené prohlídce provést dezinfekci rukou, oděvu a obuvi dezinfekčním
prostředkem s účinností na původce nákazy. V případě negativního výsledku klinického
vyšetření se nařizuje odběr vzorku plodového plastu, vzorku glycidových zásob nebo
úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření. K zajištění směsného vzorku zimní
úlové měli k vyšetření na mor včelího plodu se nařizuje vložit do všech včelstev
na dobu nejméně 30 dnů podložky na dno úlů. V jednom směsném vzorku může být
zastoupena zimní úlová měl od nejvýše 10 včelstev. K zajištění vzorků letní úlové měli
se nařizuje vložit do všech včelstev na dobu nejméně 15 dnů dvojité podložky na dno úlů.

(4) Med získaný v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev nebo skladovaný
v ochranném pásmu v pozorovací době může být uváděn do oběhu jen po negativním
výsledku laboratorního vyšetření na přítomnost Paenibacillus larvae. V případě
pozitivního nálezu může být med zpracován jen za kontrolovaných podmínek
v pekárenském průmyslu. Při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením.
Nakládání s ostatními včelími produkty nepodléhá žádnému omezení.

(5) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel
v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť
s klinicky zdravými včelstvy po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce
3% roztokem louhu sodného.

(6) Nařizuje se utratit a neprodleně likvidovat všechny roje neznámého původu a divoce žijící včelstva v ochranném pásmu."

K tomuto nařízení byla vydána další informace s upozorněními na povinnosti a režim placení těchto úkonů, která je uvedena například zde

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com