úterý 10. května 2011

Nová nařízení KVS

N A Ř Í Z E N Í č . 1 / 2 0 1 1

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2011/1036/KVSE ze dne 25. 3. 2011 vyhlášeno hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89779224 v Městečku Trnávka, části obce Lázy, v k. ú. 679437
Lázy.

N A Ř Í Z E N Í č . 2 / 2 0 1 1

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2011/1221/KVSE ze dne 11. 4. 2011 vyhlášeno hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89750852 ve Vlčí Habřině, v k. ú. 783692 Vlčí Habřina.

N A Ř Í Z E N Í č . 3 / 2 0 1 1

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:
Čl. I
PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV
(1) Všem chovatelům včel na území Pardubického kraje se nařizuje provedení podzimní
léčby proti varroáze včel u všech včelstev prostřednictvím trojího ošetření přípravkem
Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel, provedeném v období nejdříve
od 10. října 2011 do 31. prosince 2011.
(2) Při druhém a třetím ošetření včelstev přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému
ošetření včel nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod. V případě přítomnosti
zavíčkovaného plodu musí být tento plod odstraněn vyřezáním nebo rozdrásáním. Mezi
jednotlivými ošetřeními musí být dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí
ošetření nesmí být provedeno před 20. listopadem 2011. Pro provedení třetího ošetření
přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel se doporučuje použití
aerosolové aplikační formy. V odůvodněných případech může být přípravek Varidol 125
mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel nahrazen přípravky buď MP-10 FUM a. u. vet.
při použití fumigační aplikační formy nebo M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu
roztoku k léčebnému ošetření včel při použití aerosolové aplikační formy.
Čl. II
OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL
Všem chovatelům včel se nařizuje důsledné průběžné odstraňování posledního
zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného
spadu roztočů u nejsilnějších včelstev v období od července do září 2011. V případech, kdy
je průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než pět samiček na den, nebo v případech,
kdy je u některého včelstva pozorováno silné napadení trubčích kukel u více než poloviny
prohlédnutých buněk, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroázy
včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.
Čl. III
ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI
(1) Všem chovatelům včel se nařizuje po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit
podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev,
a to v termínu nejpozději ke dni 31. prosince 2011. Po posledním ošetření, před vložením
podložek k odběru zimní úlové měli, se doporučuje dodržet interval mezi posledním
ošetřením a ometením podložek v délce nejméně 7 dní.
Nařízení č. 3/2011
str. 2/2
(2) Všem chovatelům včel se nařizuje odebrat nejdříve po uplynutí 30 dnů od vložení
podložek vzorky zimní úlové měli a do 15. února 2012 je odevzdat na územní pracoviště
správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru
přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář na blogu fcelar.blogspot.com